Kontrolkampagne, kalve 2023

I perioden april-juni 2023, vil fødevarestyrelsen lave en kontrolkampange der sætter fokus på opstaldning af kalve, samt suttebehov.

Her på siden kan du som landmand, få et hurtigt overblik over gældende lovgivning for opstaldning af kalve, der er taget udgangspunkt i “Bekendtgørelse om dyrvelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg“. Yderligere reglement for vores økologiske landmænd, ses i bunden af siden.

Opstaldning


 • § 40: Kalve må ikke bindes.
  Kalve, der opstaldes flokvis kan dog bindes i maks. 1 time i forbindelse med mælkefodring, det må aldrig kunne yde skade på kalven og bindslet skal kontrolleres regelmæssigt.
 • §41: stalde skal være indrette således, at hver kalv kan lægge sig, hvilke, rejse sig og foretage hudpleje uden besvær.
  • §45 stk. 2.: Opstaldning af flere end 1 kalv, kræver at der skal være frit gulv areal på mindst
   1) 1,5 m^2 pr. kalv under 150 kg. levende vægt.
   2) 1,7 m^2 pr. kalv på mellem 150-200 kg. levende vægt.
   3) 1,9 m^2 pr. kalv over 200 kg. levende vægt.
 • §42: stalde, båse, inventar og redskaber til kalve, skal rengøres og desinficeres på en passende måde, der forebygger udviklingen af sygdomsfremkaldende organismer.
 • §43: Gulvene må ikke være hverken glatte eller ujævne, så det vurderes at der er risiko for at kalvene kan komme til skade heraf.
 • §116: Fuldspaltegulv må ikke anvendes i stalde med kalve (gældende fra 1. juli 2024).
 • §44: Kalve over 8 uger må ikke holdes i enkeltboks, medmindre der foreligger andet fra en dyrlæge.
  • §46 Anbringes en kalv over 8 uger i enkeltboks, skal den minimum have følgende mål
   • 100 cm. bred x 120 cm. lang, for kalve op til 60 kg.
   • 100 cm. bred x 140 cm. lang, for kalve over 60 kg.
  • §46 stk. 3: enkeltbokse til kalve må ikke være forsynet med massive væge, men skal være forsynet med skillevæge med åbninger, hvilket giver kalvene mulighed for at se og røre ved andre kalve (bokse, som anvendes til isolering af syge eller tilskadekommene dyr, er frataget her af).
 • §122: I sengebåsestalde skal der være mindst en sengebås pr. kalv
  • Stk. 2. Sengebåse skal være indrettet således, at kalven kan lægge sig, hvile sig og rejse sig uden besvær.
 • §119: Gangarealer i stalde, herunder gangarealer mellem sengebåserækker, skal være indrettet således, at der er tilstrækkelig mulighed for, at kalvene uhindret kan vende sig frit passere hinanden.

Foder og vand 


 • §48: Alle kalve skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed.
  • stk. 2. kalve skal have råmælk snarest muligt efter fødslen og inden for de første seks levetimer
  • stk. 4. kalve må ikke forsynes med mundkurv
 • §131: kalve skal i mindst 20 timer af døgnet have adgang til grovfoder med tilstrækkeligt fiberindhold til at sikre en normal drøvtygning
  • stk.2. kalve skal have frisk foder mindst en gang dagligt
 • §130: Når afgræsning anvendes, må kalvene først komme på græs, når vejrforhold, mark, græs og drivveje er egnet til dette.
  • Stk. 2. ved ekstreme vejrsituationer skal kalve holdes på stald.
  • Stk. 3. I varme perioder skal alle kalve på afgræsningsarealet have mulighed for at få skygge eller have adgang til stald.
  • Stk. 4. Kalve skal have adgang til vand i umiddelbar forbindelse med afgræsningsarealet.
 • §50: Kalve over 2 uger, skal til enhver tid have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.
 • § 52: Kalve må ikke sondefodres, medmindre det er påkrævet for at behandle kalven mod sygdom.

Suttebehov og hudpleje 


 • § 51: Kalves suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse, det kan forgå ved brug af:
  1) Pattespand, pattebar eller mælkeautomat
  2) Narresut placeret i umiddelbar nærhed af mælk tildelt i skål, spand eller kar eller
  3) Løst liggende flydende sut i skål, spand eller kar
  • stk. 2. I tilfælde som nævnt i stk. 1, 2, og 3, skal der mindst være en sut pr kalv, og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 minutter efter mæketildeling.
 • §121: Kalve, der er opstaldet i grupper, skal have adgang til at udføre hudpleje.
  (Grupper, er når 3 eller flere kalve er opstaldet sammen).

Flytning af kalve


 • §124: Når kalve flyttes til en besætning med produktion af slagtekalve, skal der være modtageafsnit for nyankomne kalve, hvor der sikres, at kalvene er sunde og raske, før de indsættes i besætningen.
  Modtagerafsnittet må gerne være i den samme stald som de øvrige kalve, men de nyankomne kalve skal være i en boks eller staldafsnit for sig, indtil de er erklæret sunde og raske (Gælder fra 1. juli 2024).

Er du økolog?
Nedestående er regler, er yderligere restriktioner som vores økologiske landmænd er underlagt.
Dette er taget fra Økologisk Landforening brancheanbefalinger for kvæg, der er gældende fra 1. januar 2022. 


Opstaldning

 • 1.6. Ko og kalv SKAL gå sammen i mindst 24 timer efter kælvning, gældende pr. 1. januar 2022.
 • Kalve må kun opstaldes i enkeltboks i den første leveuge. I enkeltboksen er der krav til at kalven kan se og røre andre kalve
 • 1.8. Brug af økologisk strøhalm i økologiske kvægbedrifter, gældende pr. 1. jan. 2023
  Fra kontrolåret 2023 skal mindst 50% af den strøhalm, der anvendes på kvægbedrifter med produktion af økologisk mælk og/eller oksekød være økologisk. Der skelnes ikke mellem staldtyper.
  Halmproduktionen og halmbehovet evalueres i branchekredsen for økologisk mælk og oksekød årligt med henblik på at ændre andelen af økologisk halm og fuldt udfase brugen af ikke-økologisk halm. Tilpasninger foretages på baggrund af produktionsdata indberettet til Landbrugsstyrelsen.

Afgræsning

 • Småkalve kan opstaldes indendørs, til de er 4 måneder gamle.
 • Kalve i alderen 4-6 måneder, skal have adgang til afgræsning i perioden 1 maj – 1 september, når vejrforholdene tillader det.
  • Der er forsat krav om mulighed for læ og skygge på afgræsningsarealerne.

Fodring

 • Kalve i mælkefodringsperioden skal have fri adgang til grovfoder, der er ikke yderligere krav om hvor stor en andel af foderrationen grovfoderet udgøre.
 • Kalve skal mælkefodres til de er min. 3 måneder gamle.

Andet

 • 1.4. Forbud mod eksport af kalve under 3 måneder.
  Kalve under 3 måneder, der er født i økologiske besætninger, må ikke sælges til udlandet. Såfremt landmanden
  sælger kalve under 3 mdr., er det landmandens ansvar at kalve ikke videresælges til udlandet.
 • 1.5. Forbud mod systematisk aflivning af kalve
  Det er forbudt at aflive kalve systematisk. På bedrifter med igangværende sanering af Salmonella Dublin vil systematisk aflivning fortsat være tilladt. Muligheden gælder indtil 12 måneder efter salmonella status 1 er opnået i besætningen. Der skal opbevares dokumentation for bedriftens status på Salmonella Dublin, og dokumentation for at bedriften er i gang med den obligatoriske sanering for Salmonella Dublin, f.eks. handlingsplan med faste arbejdsrutiner. Landbrugsstyrelsen kan indhente oplysninger om bedriftens besætning og saneringsprogram hos SEGES HusdyrInnovation.

Er der noget, som du er i tvivl om er du altid velkommen til at ringe inden for vores telefontid, dette er hverdage mellem 7-14.